برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه بیوتکنولوژی و علوم باغبانی

هدایت و مشاوره پروژه ها و پایان نامه های مرتبط با بیوتکنولوژی و علوم باغبانی

تکثیر گیاهان زینتی با کشت بافت مانند ژربرا

آموزش و مشاوره در زمینه کشت و پرورش گیاهان زینتی و دارویی ، انجام پروژه های درخواستی

بوم اکسیر پارس